Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych za pośrednictwem strony agileFit.org przez Marcina Kępkę i Mariusza Baranowskiego, zwanych dalej Organizatorami. 

Definicje:

Zamawiający – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna wskazany w Formularzu Zapisu na Szkolenia, na dane którego Organizator wystawi fakturę VAT za zamówione usługi.

Uczestnik – osoba wskazana z imienia i nazwiska przez Zamawiającego, która weźmie bezpośredni udział w szkoleniu.  

Formularz Zapisu na Szkolenie – dokument zgłoszenia Uczestnika na szkolenie, wypełniony w formie elektronicznej na stronie agileFit.org. Przesłany Formularz Zapisu na Szkolenie stanowi zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty faktury VAT za zamówione szkolenia.

§1. Zapisy na szkolenia

 1. Terminy, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są szczegółowo na stronie agileFit.org 
 2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna, która wykupiła uczestnictwo w szkoleniu, lub na rzecz której zostało wykupione prawo uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Warunkiem korzystania z witryny Organizatorów i zawarcia za jej pośrednictwem umowy świadczenia usług szkoleniowych jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja przez Zamawiającego. 
 4. Rejestracji na szkolenie należy dokonać poprzez przesłanie Formularza Zapisu na Szkolenie, dostępnego on-line na stronie agileFit.org
 5. Dokonanie rejestracji na szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy Organizatorami a Zamawiającym.
 6. Rejestracja na szkolenie można dokonać najpóźniej do czterech dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Dopuszczalne jest zgłoszenie po tym terminie po uzyskaniu akceptacji Organizatora. 
 7. Po rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Formularza Zapisu na Szkolenie, Zamawiający na podany adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz fakturę VAT, której zapłacenie gwarantuje miejsce na wybranym szkoleniu.
 8. Wypełnienie Formularza Zapisu na Szkolenie nie jest gwarancją miejsca na szkoleniu. Dopiero opłacenie szkolenia stanowi zapewnienie o uczestnictwie. 
 9. Na szkoleniach może obowiązywać ograniczenie liczby dostępnych miejsc. W takim przypadku obowiązuje kolejność zgłoszeń.

§2. Płatności

 1. W chwili zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania faktury VAT. 
 2. W przypadku zawarcia umowy na mniej niż 7 dni przed szkoleniem, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT. 
 3. Brak odnotowania płatności w dniu szkolenia może skutkować rozwiązaniem umowy, o ile Organizator nie ustalił innych warunków z Zamawiającym.
 4. Zamawiający dokonuje płatności bezpośrednio przelewem na wskazane przez Organizatora konto na podstawie faktury VAT  i danych wskazanych w zamówieniu.
 5. W przypadku skorzystania z kodów promocyjnych lub innej formy rabatowania cena szkolenia zostanie odpowiednio obniżona i przedstawiona na dokumencie sprzedaży. 
 6. Istnieje możliwość wystawienia jednej faktury VAT  na kilku Uczestników, jeżeli płatności dokonuje jeden podmiot.

§3. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. 
 2. Zwrot wpłaconych należności nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od planowanej daty szkolenia. 
 3. Na prośbę Zamawiającego wpłacona kwota może zostać jednorazowo przeniesiona na poczet szkolenia organizowanego przez Organizatora w innym terminie. W przypadku przeniesienia kwoty na inny termin, nie ma możliwości późniejszej rezygnacji ze szkolenia. 
 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet przyszłych szkoleń.

§4. Zmiana uczestnika szkolenia

 1. Zamawiający ma zawsze prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.
 2. Zmiana uczestnika musi być zgłoszona Organizatorowi najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.  
 3. W przypadku pojawienia się na szkoleniu osoby, która nie została wcześniej zgłoszona jako Uczestnik, Organizator ma prawo odmówić świadczenia usług szkoleniowych dla tej osoby.

§5. Zmiana organizacji szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O odwołaniu lub zmianie terminu Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia w sposób wskazany w ust. 1, Zamawiającemu nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot opłaty za szkolenie w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego przed dniem odwołania szkolenia.
 3. Organizator może odwołać lub zakończyć szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. 
 4. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji szkolenia w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. Dokonanie nieznacznych modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części opłaty za szkolenie. Za nieznaczną modyfikację szkolenia uważane będzie w szczególności: 


a) zastąpienie osoby, które prowadzić będzie szkolenie inną, jeżeli ta inna osoba posiada kompetencje, doświadczenie i umiejętności na poziomie podobnym do zastępowanej osoby,

b) przesunięcie o jedną godzinę czasu rozpoczęcia szkolenia,

c) zmiany w agendzie szkolenia.

 1. 5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia w terminie późniejszym niż wskazane odpowiednio w ust. 1 – 2 albo dokonania modyfikacji szkolenia w stopniu większym niż nieznaczny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot opłaty za szkolenie, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów lub nakładów.

§6. Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. 
 2. Materiały szkolenia i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze szkolenia przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,

b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi szkolenia w przypadku gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,

c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi szkolenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp..

4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatorów.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego trenera.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o ochronie danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie “Polityka prywatności” opublikowanym na stronie agileFit.org. 

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Szkolenia prezentowane na stronie agileFit.org nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi szkolenia będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie pod adresem agileFit.org.
 9. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
 10. Każdy Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 11. Ostatnia modyfikacja niniejszego regulaminu szkoleń to:  14.06.2022 r.


Jeśli masz pytania zadzwoń do nas pod numer: 519 520 878