Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje.

Dane administratora danych osobowych Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Serwisie i za pomocą jego funkcjonalności oraz w związku z umowami o świadczenie usług szkoleniowych są:
Marcin Kępka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "agileFit Marcin Kępka" z siedzibą w Warszawie przy ul. Teodorowicza 4/74; 02-972; NIP: 522-237-43-24
oraz
Mariusz Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "agileFit Mariusz Baranowski" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej Wilgi 8/11; 03-984; NIP: 5213522009
Odpowiedzialność współadministratorów Współadministratorzy danych, uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO.
Kontakt z administratorem danych osobowych W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo: ​agilefit.org*małpka*gmail.com (zamiast *małpka* należy wstawić znak @)
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna Przetwarzamy dane osobowe:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę podczas prowadzenia korespondencji w sprawie warunków usługi lub uzyskania innych informacji, przy wysłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy, przy usługach odbywających się w formie online, przy zapisie na Newsletter, podczas kontaktu za pośrednictwem chatu, podczas akceptacji plików cookies;
2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „b” RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
a) jeżeli otrzymujemy od Ciebie płatności (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – art. 106b, art. 106e);
4) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „f” RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub osób trzecich.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, numer NIP, przy usługach świadczonych online: nazwa użytkownika, informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym, IP, identyfikator przeglądarki internetowej, informacje o jakości i czasie połączenia, głos, a jeżeli używasz kamery także wizerunek.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także: NIP, nazwa firmy pod którą działalność jest prowadzona, adres siedziby, a w przypadku gdy doręczenie ma odbywać się na inny adres – wskazany adres do doręczeń.
Informacje o odbiorcach danych osobowych Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

b) Podmioty przetwarzające. Korzystamy lub planujemy korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

c) inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:

Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów
podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.

d) Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych w
państwie trzecim
Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich.
Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tylko tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia Ci żądanych produktów i/lub usług. Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail, zachowamy Twój adres e-mail dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości e-mail. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail. Aby tego dokonać kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji u dołu dowolnego marketingowego e-maila. Możesz także skontaktować się z nami poprzez e-mail aby poinformować nas, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych materiałów marketingowych. W pewnych okolicznościach możesz też poprosić nas o usunięcie Twoich danych: patrz sekcja 'Twoje prawa' poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

W ramach Twojej prośby o usunięcie danych osobowych, dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies. 
Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osób trzecich W prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub osób trzecich leży:
1) zabezpieczenie informacji i dowodów, na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
2) możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji,
3) marketing bezpośredni usług własnych,
4) zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej na portalach mediów społecznościowych, dbanie o wizerunek marki w ramach fanpage’a firmowego i kont firmowych na tych portalach.
Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Informacja o prawie cofnięcia zgody Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o prawie skargi W przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób naruszający prawo, osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej (tj. osoby zgłaszającej na szkolenie osobę, której dane dotyczą) działającej w interesie osoby, której dane dotyczą (uczestnika szkolenia). Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, dostawy towarów i wykonania zlecenia.
Informacja o profilowaniu Nie wykorzystujemy danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie profilujemy).

Dokument obowiązuje od 18.02.2022

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas pod numer: 519 520 878